27/03/2023
Breaking News

คปภ. ชี้ อาคเนย์ประกันภัย ยังมิได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ประกันยังคุ้มครองอยู่

asia

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองปกป้องอยู่ เผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อให้บอร์ด คปภ. ใคร่ครวญ ต้องปฏิบัติงานเพื่อคุ้มครองคุณประโยช์จากประชากรผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม 65 ที่ทำการคณะกรรมการดูแลแล้วก็เกื้อหนุนการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.กล่าวว่า ดังที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการแล้วก็ผู้จัดการ ตลาดหุ้นที่ประเทศไทย นั้น

ที่ทำการ คปภ. ขอเรียนชี้แจงว่า ตามมาตรา 57 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแก้เพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดมุ่งหมายจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อคุ้มครองคุณประโยช์จากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางการ เงื่อนไข แล้วก็ระยะเวลา ให้บริษัทจำต้องปฏิบัติให้เสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการ อย่างต่ำดังนี้

1. แนวทางจัดการหรือการโอนภาระติดพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. แนวทางการบอกเล่าให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียรู้ แล้วก็ใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินทุนสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการสินทรัพย์แล้วก็หนี้ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการค้าประกันวินาศภัยแล้วก็การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ในเรื่องที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็บริษัทมุ่งหมายจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็ให้มีการชำระบัญชี

ถึงแม้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านที่ทำการ คปภ. แล้ว แต่คณะกรรมการ คปภ. ยังไม่ได้อนุญาต ในการนี้ ที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานใคร่ครวญเนื้อหาต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ใคร่ครวญต่อไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองปกป้องเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับจ่ายและชำระหนี้ที่เกิดขึ้นจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกยกเลิกเอกสารสิทธิ์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย แล้วก็เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความยั่งยืนมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพแค่นั้น
ตามมาตรา 79 ที่พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งปรับแก้เพิ่มอีกโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้ครอบคลุมถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ดังนั้น ขอให้ประชากรอย่าวิตกกังวล โดยการันตีว่าขณะนี้ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัญญาประกันภัย ยังไม่อาจจะปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกระทั่งจะได้รับอนุญาตให้ล้มเลิกกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สายดูแลธุรกิจแล้วก็การลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายกฎหมายแล้วก็คดี แล้วก็สายคุ้มครองปกป้องสิทธิประโยชน์ ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการคุ้มครองคุณประโยช์จากผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสีย